اسلاید کلاس های اخیر

 

Arrythmia- Dr taban-بازآموزی -اسفند ۹۱

WQRST-اسلاید تاکی کاردی بطنی با QRS پهن(دومین همایش بازآموزی پزشکان)

CSA-اسلاید آنژین صدری پایدار (دومین همایش بازآموزی پزشکان)

.نرم افزار ECG

.ECG class  کلیات نوار قلب ECG (بازاموزی ۹۲)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

دکتر محمد رضا تابان

متخصص بیماری های  داخلی و فوق تخصص بیماری های  قلب و عروق

استادیار دانشکده علوم پزشکی تبریز-مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز