بایگانی موضوعی: نقش پاراکلینیک

نوار قلب

نوار قلب یا الکتروکاردیوگرام(ECG=EKG): الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب (ECG) ثبت پتانسیلهای تولید شده (فعالیت الکتریکی) توسط قلب است. سیگنالها بواسطه الکترودهای فلزی که به اندامها و قفسه سینه متصل می‌شوند، دریافت شده و توسط دستگاه نوار قلب تقویت و ثبت می‌گردند. نوار قلب در بررسی دردهای قلب و سکته‌های قلبی و نيز بي نظمي هاي ضربان قلب ارزش خاصی دارند و به عنوان اقدامی ضروري در تمام کسانی که مشکوک به مشکلات حاد قلبی باشن ...

ادامه‌ی مطلب »