اسلاید کلاس های اخیر

 

Arrythmia- Dr taban-بازآموزی پرشکان عمومی

.ECG class کلیات نوار قلب ECG

WQRST- interns

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

دکتر محمد رضا تابان

متخصص بیماری های  داخلی و فوق تخصص بیماری های  قلب و عروق

استادیار دانشکده علوم پزشکی تبریز-مرکز آموزشی درمانی قلب و عروق شهید مدنی تبریز